โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”โดยมีรายละเอียดดังนี้

     - ระดับชั้น ม.1/1 – ม.1/10 ตอน ก. และระดับชั้น ม.4/1 – ม. 4/6 ตอน ก. ประชุมในภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น.

     - ระดับชั้น ม.1/2 – ม. 1/10 ตอน ข. และระดับชั้น ม.4/3- ม.4/6 ตอน ข. ประชุมในภาคบ่ายเวลา 12.30  – 16.30 น.