การเผยแพร่ข้อมูลคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ประจำปีงบประมาณ 2565

 

  • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

          ข้อ O1   โครงสร้าง

          ข้อ O2   ข้อมูลผู้บริหาร

          ข้อ O3   อำนาจหน้าที่

          ข้อ O4   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

          ข้อ O5   ข้อมูลการติดต่อ

          ข้อ O6   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

          ข้อ O7   ข่าวประชาสัมพันธ์

          ข้อ O8   Q&A

          ข้อ O9   Social Network

  • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

          ข้อ O10   แผนดำเนินงานประจำปี

          ข้อ O11   รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน

          ข้อ O12   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

          ข้อ O13   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          ข้อ O14   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

          ข้อ O15   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          ข้อ O16   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

          ข้อ O17   E-Service

  • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

          ข้อ O18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          ข้อ O19   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

          ข้อ O20   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          ข้อ O21   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

          ข้อ O22   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          ข้อ O23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          ข้อ O24   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

  • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          ข้อ O25   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          ข้อ O26   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          ข้อ O27   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          ข้อ O28   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

          ข้อ O29   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          ข้อ O30   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          ข้อ O31   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

          ข้อ O32   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

          ข้อ O33   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

          ข้อ O34   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          ข้อ O35   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

          ข้อ O36   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

          ข้อ O37   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

          ข้อ O38   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          ข้อ O39   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

          ข้อ O40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

          ข้อ O41   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

            ข้อ O42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            ข้อ O43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน