ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 318ค. โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 318ค. จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง