งานพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างนักเรียนดีให้สังคม 

          โดยจัดอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ค. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดอบรม ณ วัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 จัดอบรม ณ วัดบึงลัฏฐิวัน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค. 2561