กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยงานชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ร่วมด้วยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดหนองแห้ว , วัดกลาง , วัดไม้รวก และวัดแค ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561