งานแนะแนว โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”