ด้วยในวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 เป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจัดกิจกรรมสดุดีเทิดพระเกียรติในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และการแข่งขันกิจกรรมวิยาศาสตร์ภายใต้คำขวัญ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”