กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายของโรงเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนและบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”