คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2561 ประกอบด้วย นางปราณี กระทุ่มเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" , นายชัยวัฒน์ สุภาพร ข้าราชการครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และนายทองสุข ทรัพย์ทิพย์ข้าราชการครูกลุ่มสาระภาษาไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"