สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” และกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อชี้แจงข่าวสาร นโยบาย ตลอดจนปรึกษาขอความร่วมมือในการจัดการศึกษา และดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561