กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบันทึกการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Log Book) ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ ความสารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแบบใหม่ โดยมีวิทยากรให้ความรู้คือ ศน.สุภาภรณ์ สิ้นภัย และศน.คู่บุญ ศกุนตนาค ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมมิตรสัมพันธ์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"