โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 เข้าค่าย ณ จ.สระบุรี ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่าย ณ จ.สุพรรณบุรี