กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดนิทรรศการ "นิตยาวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา" และงานเปิดรั้วขาว-แดง ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอน