โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้กำหนดการมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"