โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมรดนำดำหัวบุคลากรอาวุโสในโรงเรียน เนื่องในวาระเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"