โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ OBECQA ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ในวันที่ 9 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมมิตรสัมพันธ์ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" โดยมีนายทรงวิทย์  นิลเทียน ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นวิทยากรให้การอบรม