pic 2565 09 23 1

pic 2565 09 23 2

pic 2565 09 23 3

 

          คณะครู และนักเรียนโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการดังนี้ 1. นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 2. นายอำนาจ มีฤกษ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 3. นางสาลี ฉัตรจันทร์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. นางสมลักษณ์ แสงสุวรรณ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วันที่ 23 ก.ย.2565