ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ที่ตั้ง ::

เลขที่ 75 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 

โทร. 035-341120

วันก่อตั้ง โรงเรียน ::

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2479

ประเภทของโรงเรียน ::

สหศึกษา มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6  

จำนวน 48 ห้องเรียน

วิสัยทัศน์ ::

คุณธรรมนำความรู้ คู่เทคโนโลยี มีพลานามัยสมบูรณ์

อัตลักษณ์ ::

นิตยา น่าอยู่ น่าเรียน

อุดมการณ์ ::

ความรู้ คู่ความดี มีทักษะ พลสมบูรณ์

ปรัชญญา ::

นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา 

ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

อักษรย่อ ::

น.ก.

สีประจำโรงเรียน ::

ขาว – แดง

   สีขาว หมายถึง ความสะอาด อ่อนน้อม รวมหมู่คณะได้ 

   สีแดง หมายถึง ความแกร่งกล้า

ตราประจำโรงเรียน ::

พระประจำโรงเรียน ::

พระพุทธเมตตา

ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายอภิรักษ์  กงทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายธิติเดช  ชมภูราช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
  นางสาวธิดา  บริรักษ์เลิศ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป