ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 

 

ที่ตั้ง ::

เลขที่ 75 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 

 

โทร. 035-341120

 

 

วันก่อตั้ง โรงเรียน ::

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2479

 

 

ประเภทของโรงเรียน ::

สหศึกษา มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6  

 

จำนวน 48 ห้องเรียน

 

 

วิสัยทัศน์ ::

คุณธรรมนำความรู้ คู่เทคโนโลยี มีพลานามัยสมบูรณ์

 

 

อัตลักษณ์ ::

นิตยา น่าอยู่ น่าเรียน

 

 

อุดมการณ์ ::

ความรู้ คู่ความดี มีทักษะ พลสมบูรณ์

 

 

ปรัชญญา ::

นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา 

 

ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

 

 

อักษรย่อ ::

น.ก.

 

 

สีประจำโรงเรียน ::

ขาว – แดง

 

   สีขาว หมายถึง ความสะอาด อ่อนน้อม รวมหมู่คณะได้ 

 

   สีแดง หมายถึง ความแกร่งกล้า

 

 

ตราประจำโรงเรียน ::

 

 

พระประจำโรงเรียน ::

พระพุทธเมตตา

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายเฉลิมพล  พุ่มวันเพ็ญ

 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ::