ประวัติโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

 

          โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2479 โดยอาศัยศาลาการเปรียญ วัดหนองแห้วเป็นที่เรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1ห้อง มีนักเรียนชาย 25 คน  ทีครูเพียง 2 คน คือ ครูรส ทองทักษ์ และอาจารย์จรัญ ตาบโกไสย เป็นครูใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการให้ชื่อว่า โรงเรียนประจำอำเภอท่าเรือ ใช้อักษรย่อโรงเรียน อ.ย. ๖  

 

 

          ในปี พ.ศ. 2481 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3,500 บาทสร้างอาคารในที่ดินของวัดหนองแห้ว การรถไฟ และ นายเจริญ โอสถสงเคราะห์ ในพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ "หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ" ได้ทรงเป็นธุระในการปลูกสร้างอาคารเรียนจนเสร็จ และได้ทำการย้ายที่เรียนจากศาลาการเปรียญ วัดหนองแห้ว มายังอาคารใหม่ ในปี พ.ศ.2482 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำอำเภอท่าเรือ "นิตยานุกูล" ตามพระนามของ หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ องค์อุปถัมถ์โรงเรียน จนถึงพ.ศ. 2494 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ซึ่งเป็นชื่อโรงเรียนในปัจจุบัน

 

  

 

          พ.ศ. 2505 นายสนั่น สุมิตร อธิบดีกรมวิสามัญ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้แนะนำให้หาที่ดินสร้างอาคารเรียนใหม่ ดังนั้น ในปี พ.ศ.2506 นายจรัญ ตาบโกไสย ครูใหญ่ คณะครู ร่วมกับ ผู้ปกครองข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน จึงร่วมกัน จัดหาที่ดินแปลงใหม่จำนวน 24 ไร่ 16 ตารางวา มี นายเลิศฤทธิ์ ศริ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเรือ และ อาจารย์ประเสริฐ บุญสม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานจัดหาที่ดิน พ.ศ. 2507 นายจรัญ ตาบโกไสย ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดธาตุทอง           นายเจียร สมจิต ได้รับแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งแทน และได้ดำเนินการ จัดสร้างอาคารเรียนในที่ แห่งใหม่ โดยเริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2508 แล้วเสร็จ 31 พฤษภาคม 2509 และทำการย้ายนักเรียนจากที่เดิม มาเรียนยังอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2509 ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นของโรงเรียนในยุคปัจจุบัน 

 

 

          พ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนอักษรย่อจาก อ.ย. ๖ เป็น น.ก.  และได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4 - 5) สายสามัญเมื่อปี พ.ศ. 2520 และในปี พ.ศ. 2521 ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดซื้อที่ดินให้โรงเรียน อีก 8 ไร่เศษ ทำให้ปัจจุบันโรงเรียน มีพื้นที่ ทั้งสิ้น 32 ไร่ 16 ตารางวา มีอาคารเรียนถาวร 6 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง อาคารฝึกงาน และอาคารประกอบต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง

 

 

          

เกียรติประวัติที่สำคัญ

  1. ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ในปีการศึกษา 2530 ในสมัย ผอ.สุธน จุลโมกข์ เป็นผู้บริหาร
  2. ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 2536 ในสมัย ผอ.อำนวย ศรีชัย เป็นผู้บริหาร