ผู้บริหารโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

 

 

นายเฉลิมพล   พุ่มวันเพ็ญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน