อาคารเรียน

 

 
อาคาร 1
 
 
อาคาร 2
 
 
อาคาร 3
 
 
อาคาร 4
 
 
 
 อาคาร 5
 
 
 
 อาคาร 6
 
 
 
อาคารเรียนพลานามัย
 
 
อาคารฝึกงานคหกรรม
 
 
อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม
 
 
 
อาคารฝึกงานเกษตรกรรม