สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 75 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน(ฝั่งเหนือ)

ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 0-3534-1120

อีเมล์ : school_nittayanukul@hotmail.com

การเผยแพร่ข้อมูลคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA Online 2023)

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

 

ita 2566

 

     9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

           O1 โครงสร้าง

                button see detail 2

           O2 ข้อมูลผู้บริหาร

                button see detail 2

           O3 อำนาจหน้าที่

                button see detail 2

           O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                 button see detail 2

           O5 ข้อมูลการติดต่อ

                button see detail 2

           O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                button see detail 2

     การประชาสัมพันธ์

           O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

                button see detail 2

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

           O8 Q&A

                button see detail 2

           O9 Social Network

               button see detail 2

           O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                button see detail 2

 

     9.2 การบริหารงาน

     การดำเนินงาน

           O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

                button see detail 2

           O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

                button see detail 2

           O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                button see detail 2

     การปฏิบัติงาน

           O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                button see detail 2

     การให้บริการ

           O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                button see detail 2

           O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                button see detail 2

           O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                button see detail 2

           O18 E-Service

                button see detail 2

 

     9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

           O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                button see detail 2

           O20 ประกาศต่างๆจากการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

               button see detail 2

           O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                button see detail 2

           O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                button see detail 2

 

     9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

           O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

                button see detail 2

           O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

                button see detail 2

           O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                button see detail 2

           O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                button see detail 2

 

     9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                button see detail 2

           O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                button see detail 2

           O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                button see detail 2

           O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                button see detail 2

 

     10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

     นโยบาย No Gift Policy

           O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

                button see detail 2

           O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

                button see detail 2

           O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

                button see detail 2

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

           O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

                button see detail 2

           O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                button see detail 2

     แผนป้องกันการทุจริต

           O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                button see detail 2

           O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

                button see detail 2

           O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                button see detail 2

 

     10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

     มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

           O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                button see detail 2

           O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

                button see detail 2

           O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                button see detail 2

     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

           O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                button see detail 2

           O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                button see detail 2