สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 75 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน(ฝั่งเหนือ)

ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 0-3534-1120

อีเมล์ : school_nittayanukul@hotmail.com

menu04

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

 

     1. นายวรากร   รื่นกมล                                ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     2. นางสาวสมจิต   ปราณีโชติรส                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     3. นางอารมย์   ธรรมวิจารณ์                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     4. นางปราณี   กระทุ่มเขตต์                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     5. นายสมพร   เชื้อพันธ์                               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     6. นายวิจิน   สมจิตต์                                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     7. นางมะลิวัลย์   จารุพันธ์                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     8. พระครูใบฎีการะเบียบ   สุเมโธ                  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา

     9. พระมหาสมบัติ   อาภากโร                        กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา

     10. นายชโลม   โปลิตานนท์                         กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     11. พันตำรวจโท อติคุณ   กลิ่นหวล               กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

     12. พันตำรวจโท พิริยะพันธ์   จันทราวุฒิ        กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

     13. นางธนรัตน์   ฝักคูณ                                กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

     14. นายเอกราช   ใกล้สว่าง                           กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

     15. นายอภิรักษ์   กงทอง                              กรรมการและเลขานุการ