สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 75 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน(ฝั่งเหนือ)

ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 0-3534-1120

อีเมล์ : school_nittayanukul@hotmail.com

school02

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

 

ข้อมูลทั่วไป

               โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ ถนนท่าเรือ – ท่าลาน ฝั่งเหนือ ตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๓๐ โทรศัพท์ ๐ – ๓๕๓๔ – ๑๑๒๐ โทรสาร ๐ – ๓๕๓๔ – ๒๗๕๒

                    e – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                    website : www.tharua.ac.th

เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) มีเขตพื้นที่บริการ ๕๒ หมู่บ้าน ได้แก่ ท่าเรือ ๖ ชุมชน, ตำบลบ้านร่อมหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๙, ตำบลโพธิ์เอน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๖, ตำบลท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ ๙, ตำบลปากท่าหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๘, ตำบลวังแดงหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๘ และตำบลศาลาลอยหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๕

 

ข้อมูลผู้บริหาร

                  ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน                  นายอภิรักษ์ กงทอง

                  รองผู้อานวยการโรงเรียน

                  กลุ่มบริหารงานบุคคล                           นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย

                  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน               นางสาวณัฐศมน  อรรถาวี

                  กลุ่มบริหารวิชาการ                               นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย

                  กลุ่มบริหารงบประมาณ                          นางสิทธิรัตน์  วงศ์ชุมกาญจน์

                  กลุ่มบริหารทั่วไป                                  นางสิทธิรัตน์  วงศ์ชุมกาญจน์

 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา

                  ผู้บริหาร      จำนวน      4    คน

                  ครูผู้สอน     จำนวน     78   คน

                  ครูต่างชาติ  จำนวน      5    คน

                  ครูอัตราจ้าง จำนวน      2    คน

                  เจ้าหน้าที่อื่นๆ จำนวน   3    คน